Business Accelerator
voor de opschaling van
Bio-circulaire Innovaties

10-03-2013

Shared Research Center Biobased Aromatics

Begin maart vond op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom de aftrap plaats van het Shared Research Center Biobased Aromatics.

Dit platform is een grensoverschrijdend initiatief van TNO, VITO en de Green Chemistry Campus als onderdeel van de Biobased Delta. Zij spelen hiermee enerzijds in op het verwachte groeiende tekort aan aromaten uit de petrochemische industrie en anderzijds op de door de industrie breed gedragen ambitie om nieuwe groene routes te ontwikkelen vanuit hernieuwbare grondstoffen. Het Shared Research Center gaat onderzoeken hoe bio-aromatische verbindingen uit agro-reststromen kunnen worden ontwikkeld en heeft de ambitie om binnen 5 jaar uit te groeien tot een van de top Centers van de wereld op dit onderwerp.

Schaliegas mist aromaten die agro-reststromen wel bevatten

De snelle opmars van relatief goedkoop schaliegas lijkt de concurrentiepositie van de biobased economy te verslechteren. Waar schaliegas -in tegenstelling tot de duurdere fossiele olie- echter niet voldoende in voorziet, is in aromatische verbindingen. Aromatische verbindingen vormen een grondstof voor vele chemische toepassingen, denk bijvoorbeeld aan het aromaat phenol dat door de chemische industrie wordt gebruikt voor de productie van hoogwaardige kunststoffen zoals polycarbonaat.

Schaliegas zal 30% van de fossiele olie vervangen, waardoor er wereldwijd een tekort aan aromaten ontstaat. Daarbij komt dat de markt voor aromaten jaarlijks met 5 à 10% groeit. Dit geldt ook voor biobased grondstoffen; ook daar stijgt de vraag terwijl het aanbod achterblijft. Denk bijvoorbeeld aan de 'PlantBottle' van Coca Cola. Deze is nog niet 100% uit hernieuwbare, plantaardige grondstoffen gemaakt, omdat bio-aromaten op dit moment nog niet op industriële schaal beschikbaar zijn. Het Shared Research Center Biobased Aromatics wil deze kans verzilveren door uit agro-reststromen biobased aromaten te maken.

Ambitie vindt gehoor bij beoogde partners

De kansen die het Shared Research Center ziet, sluiten aan bij de ambities van de beoogde partners: internationale, toonaangevende spelers uit de agro/food- en chemische industrie. Zij vertegenwoordigen zowel de aanbod- als de vraagkant in de keten. Dus zowel aanbieders die reststromen willen verwaarden, als technologische bedrijven die uit deze reststromen groene bouwstenen halen en partijen die deze bouwstenen gebruiken voor de productie van hoogwaardige biobased chemicaliën, materialen en coatings. De komende maanden zal blijken welke partijen daadwerkelijk deelnemer worden van het Center. In het tweede kwartaal van 2013 wordt het programma nader gedefinieerd en in het derde kwartaal worden de contracten getekend.

Op termijn vallen labexperimenten, pilot/demo-schaal proeffabriek(en) van geselecteerde technologieën en een uitgebreide kennis en patent portfolio op specifieke katalysatoren, micro-organismen en apparatuur te verwachten.

Initiatiefnemers: TNO, VITO & Green Chemistry Campus

Voor de initiatiefnemers -TNO, VITO en de Green Chemistry Campus- is dit een unieke kans om de benodigde innovatie te versnellen en zo bij te dragen aan de totstandkoming van de biobased economy. Het past ook perfect in de COCI-status die de VNCI de Green Chemistry Campus heeft toegekend: een Centrum voor Open Chemische Innovatie. TNO en VITO, die beide jarenlange ervaring hebben met deze manier van samenwerken, leveren de onderzoekers. Deze zullen hun kennis en ervaring op het gebied van biotech, chemie en procestechnologie inzetten.
Behalve de drie initiatiefnemers is ook de Strategic Board Zuid-West Nederland een warm pleitbezorger van het initiatief en deze zal zich mede inzetten voor het verkrijgen van steun vanuit de nationale en Europese overheid.

Grensoverschrijdend: van Biobased Delta via Biobase-Europe naar ARRR

Het Shared Research Center Biobased Aromatics houdt niet op bij de landsgrenzen van België of Nederland. Willem Sederel, Directeur Biobased Delta waarbinnen de Green Chemistry Campus is gevestigd: "Het focuspunt ligt nu in de Biobased Delta: het samenwerkingsverband van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen in Zuidwest-Nederland. Onder de noemer 'Agro meets Chemistry' wordt gewerkt aan het verwaarden van agro-reststromen in biobased innovaties. Ook Biobase-Europe (Gent-Terneuzen) wordt betrokken en op termijn willen we het grootste chemische cluster in de wereld, ARRR (Antwerp-Rotterdam-Rhein-Ruhr) versterken. Dit past perfect in de Europese politiek die regio's wil versterken volgens het principe van 'smart specialisation'".

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Freek van den Heuvel van N.V. REWIN West-Brabant, een van de partners van de Green Chemistry Campus, via 0031 (0)6 51 99 41 19 of f.vandenheuvel@rewin.nl

Over TNO

TNO is een onafhankelijke research organisatie die op basis van haar expertise en innovaties een belangrijke bijdrage levert aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties, aan de economie en aan de kwaliteit van de samenleving als geheel. Door haar veelzijdigheid en capaciteit tot integratie van deze kennis neemt TNO een unieke positie in. http://www.tno.nl

Over VITO

Als onafhankelijke en klantgerichte onderzoeksorganisatie verschaft VITO innoverende technologische oplossingen en geeft VITO wetenschappelijk onderbouwde adviezen en ondersteuning om duurzame ontwikkeling te stimuleren en het economisch en maatschappelijk weefsel in Vlaanderen te versterken. http://www.vito.be

Over de Green Chemistry Campus

De Green Chemistry Campus, gevestigd op het terrein van SABIC Innovative Plastics is een incubator waar bedrijven hun biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie versnellen. De campus is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, gemeente Bergen op Zoom en NV REWIN West-Brabant. http://www.greenchemistrycampus.nl